لیست آی سی های مشابه در گوشی های موبایل

بازدید: 25,682 بازدید

لیست آی سی های مشابه در گوشی های موبایل

در گوشی های امروزی مشکل خرابی آی سی یک مشکل شایع می باشد. ازین رو لیستی از آیسی های مشابه در گوشی های مختلف را برایتان آماده کرده ایم.

در این لیست سعی کرده ایم سه آی سی اصلی (CPU-eMMC-Power) را مشخص کنیم.

جهت جستجوی راحت و سریع تر میتوانید از کلیدهای ترکیبی Ctrl+F استفاده کنید.

همچنین دوستان میتوانند جهت کامل تر شدن آیسی هایی را که در لیست زیر وجود ندارد را در قسمت نظرات پایین صفحه بنویسند تا در لیست اضافه شود.

HUAWEI

G610:

H9TP32A8JDAC

SD7DP28C-4G

KMKJS000VM-B309

KMK5U000VM-B309 change cid to kjs00m

KMK5X000YM-B314 8G ok cid kjs00m

KMK8U000VM-B410 16g change cid to kjs00m

G730(MT6582V)(MT6323GA)

SD7DP28C-4G

H9TP32A8JDAC ok

H9TP32A8JDBC ok

KMKJS000VM-B309 4G

KMK5U000VM-B309 change cid to kjs00m

KMK5X000VM-B314 4G ok

KMK7X000VM-B314 8G CID: 1501004B3558564D42012C1DCA352138

G730-U00 L075 L073(MSM8212)(PM8110)

SD7DP28C-4G

H9TP32A8JDAC ok

H9TP32A8JDBC ok

KMKJS000VM-B309 4G

G735-L03 (G play)(HI6220)(Hi6553-Hi6522)

KLM8G1GEND-B031 8G

G615 u10(MSM8212-1VV)(PM8110)

H9TP32A8JDAC

KMKJS000VM-B309

G6-u00 G6-u10 G6-u20(MSM8212)(PM8110)

SD7DP28C-4G

KMKJS000VM-B309

KMN5X000ZM-B209 ok

G6-L11 L22:

H26M42003GMR

B001 OK

G630-U10 U00(MSM8212-1VV)(PM8110):

SD7DP28C-4G

H9TP32A8JDBC

H9TP32A8JDAC

KMKJS000VM-B309

KMNJ2000ZM-B207 ok

SC-CL00(GX1)(MSM8916)(M8916)

H9TQ65A8GTMC

y550 l01-l02(MSM8916)(PM8916)

SD7DP28C-4G OK

KMKJS000VM-B309 ok

Y520 u22, y540(MT6572A)(MT6323GA)

H9TP32A4GDDC

SD7DP24C-4G

KMNJS000ZM-B205 change cid: 1101003030344739305194C517A791D3

KMKJS000VM-B309 CID: 1101003030344739305194C517A791D3 ok

Holt00,Holly u10:

H9TP32A8JDBC-4GB

b309 ok cid:h4g1d

g620s-l02(MSM8916)(PM8916)

SD7DP28C-8G

KMKUS000VM-B410

g620s-l01(MSM8916)(PM8916)

SD7DP28C-8G

KMKUS000VM-B410

G520-5000(MT6589TK)(MT6320GA)

KNJS000ZM-B205

G525 U00(MSM8225Q)(PM8029)(BQ24152)

H9TP32A8JDAC

SD7DP28C-4G

KMKJS000VM-B309 ok

KMKUS000VM-B410 8g

u8950(MSM8225)(PM8029)

SD5DH26A-4G

KMJJS000WM-B409 OK

KML7U000HM-B505 8G

Y511(MT6572A)(MT6323GA)

H9TP32A4GDBC

KMNJS000ZM-B205 only change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138

kMN5X000ZM-B209 only change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138

KMK5X000YM-B314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok

KMKJS000VM-B309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok

Y320 u30(MT6572A)(MT6323GA)

SD7DP24F-4G

KMKJS000VM-B309 cid: 90014A4834473164040501A1E34D5138 ok

Y320 u10:

H9TP32A4GDBC

KMNJS000ZM-B205

Y320 u01:

H9DA4VH2GJAM

Y336-u02(SPD)

Kmnj2000zm-b207

H9TP32A4GDCC

H9TP32A4GDDC

g510(MSM8225)(PM8029)(BQ24152)

SD5DH24A-4G ok

KMSJS000KM-B308 ok

KMSJS000KА-B308 ok

y300(MSM8225)(PM8029)

SD5DH24A-4G

KMSJS000KM-B308

KMSJS000KА-B308

y600 u20(MT6572A)(MT6323GA)

H9TP32A4GDCC

H9TP32A4GDBC

KMNJS000ZM-B205 ok

KMKJS000VM-B309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok

KMK5X000YM-B314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k

Y625 U32(MSM8212-1VV)(PM8110)

TYDOFH221641RA

H9TP32A8JDBC

KMKJS000VM-B309 ok

KMK7X000VM-B314 8G OK

KMN5X000ZM-B209 4G OK

y220 u10:

H9TA4GH2GDMC

H9DA4GH2GJBM

KSLCGBL2RA2H2A

KMN5X000ZM-B209

y221 u10:

KMKJS000VM-B309 cid: 90014A4834473164040501A1E34D5138

H9TP32A4GDCC

y530 u00(MSM8210)(PM8110)

H9TP32A4GDCC

SD7DP28C-4G ok

KMKJS000VM-B309

b410 8g ok

KMK7X000VM-B314 8G ok

TYCOFH121638RA OK

y635-l21 rom1>7456 MB(MSM8916)(PM8916)

H9TP64A8JDMC

KMKUS000VM-B410

KMK7X000VM-B314 8G

KMK7U000VM-B309 8GB

y210d_y210 0200(MSM7225A)(PM8029)

H9DA4VH2GJMM

K524G2GACHB050

Y360:

SD7DP24C-4G

TYCOFH121638RA

H9TP32A4GDDC

KMNJS000ZM-B205

b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k

b209 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k

b309 change cid to 45010053454D3034470307EF64EC5166 ok 1m 1m 512k

y330 u11:

H9TP32A4GDCC

SD7DP24C-4Gf

KMNJS000ZM-B205

KMKJS000VM-B309 ok change cid to 28c

g620-UL01(MSM8926)(PM8926)

H26M31003GMR

KLM8G2FE3B-B001 8g

KLM8G1WEMB-B031

KMVTU000LM-B503 ok

G700(MT6589WK)(MT6320GA): rom2,3<2mb

SDIN7DP2-8G_ok

SD5C25A-8G ok

KLM8G1GEAC-B001_ok

KLM8G2FE3B-B001 ok

sidn7du2-8g ok

sam b031 8g 16g ok

kMVUS000LM-B304 ok

b503 16g ok

G716(MSM8930)(PM8038)

SDIN7DP2-4G_ok

P6 U06(K3V2E)(Hi6421GFC)(BQ24192H)

kMVUS000LM-B304

kMVUS000LA-B304 :16gb

SD5C25A-8G

TY90GH131600RA

P7-L10(Hi6620)(Hi6551)(BQ24192H)

KLMAG2GEAC-B001

P8 (EVA-L19)

KLMBG2JENB-B041 32G

P8 (GRA-UL00)(Hi3635)(Hi6421-Hi6561)(BQ24192H)

KLMAG2GEND-B031 16G

P9 (EVA-AL00)(kirin955)(Hi6422-Hi6421)(BQ25892)

KLMBG2JENB-B041 32G

scl-u31(msm8909)(PM8909)

H9TQ64A8GTMC

KMQN1000SM-B316

KMQE10013M-B318 16G

TYDOGH221651RA

scl-l21(qualcomm)

H9TQ64ABJTMC

scl-u31(MT6582)(MT6323GA)

SD8DR18C-8G

H9TP65A8JDAC

KMK7X000VM-B314 rom 2,3=2mb

H9TP17A8JDAC

KMK8X000VM-B412

scl-u31(mt6582)

H9TQ17A8JTMC

Mate 1 (MT1-U06)(K3V2E)(Hi6421GFC)(BQ24192H)

SD5C25A-8G

KMVUS000LM-B304

TY90GH131451RC

Mate 2 (MT2-C00)(Hi6620-Hi6551)(BQ24192H)

KLMAG2GEAC-B001

Mate 7 (MT7-L09)(MT7-CL00)-(KIRIN925)(Hi6421)(BQ24192H):

THGBMAG7A2JBAIR

KLMAG2GEAC-B002

Mate 7 (MT7-L09)

THGBMBG8D4KBAIR

Mate 8(NXT-AL10)(Hi3650)(Hi6422-Hi6421)(BQ25892)

THGBMFG8C4LBAIR 32G

Mate 9(Mha-l29):

THGBF7G9L4LBATR 64G UFS

Mate 9 Pro(Hi3660)(Hi6421-Hi6422)(Hi6523)

THGBF7G9L4LBATR 64G

Mate 10 lite(RNE-L21)

SDINADF4-64G

SDINBDA4-64G

KLMCG2KETM-B041 64G ok

SDINBDD4-64G

Mate 10 Pro(BLA-L29)(H3670)(Hi6423-Hi6422)(Hi6523)

THGAF4T0N8LBAIR ufs 128G

Mate S(CRR-UL00)(kirin935)(Hi6561-Hi6421)(BQ25892)

KLMCG8GEND-B031 64G

Mate 20 (Hi3680)(Hi6421-Hi6422)(Hi6523)

THGLF2G8J4LBATR 32G UFS

Mate 20 Lite(Kirin710)(Hi6555-Hi6422)(Hi6523)

Mate 20S (Hi3680)(Hi6421-Hi6422)(Hi6523-BQ25970)

THGLF2G8J4LBATR 32G UFS

Mate 20 PRO(Hi3680)(Hi6421-Hi6422)(hI6523)

THGAF8TOT43BAIR 128G UFS

Mate 30(Kirin990)(HI6422)(Hi6562)

KLUEG8UHDB-C2D1 256G UFS

T1-701u(SC7731G)

KMQ31000SM-B417

TYDOGH221651RA

H9TQ17A8GTMC

S7-601u

SDIN7DP2-8G

SD5C25A-8G

S7-721u(RK3168)(Hi6451BGC)(BQ24161)

H9TP65A8JDAC

KMK8U000VM-B410 16g ok

H9TP32A8JDBC

b309 ok write xml

KMK7X000VM-B314

S7-701u

KLM8G1GEAC-B001 ok

S8-701u:

TYDOGH231624RC

H9TP65A8JDMC

S8-301u:

H9TP65A8JDAC

KMK8X000VM-B412 16G

S8-50LC:

KLMAG2WEMB-B031 16G

gr3(TAG-L21)(MT6753V)(MT6328v)

KMQ310013M-B419

H9TQ17A8JTMC

HONOR 3C(H30 t00)(MT6582V)(MT6323GA)

SD7DP28C-4G

H9TP32A8JDAC

HONOR 3C(H30 l02)

KMK8X000VM-B412 ok

HONOR 3C(H30 u10)(MT6582V)(MT6323GA)

H26M42003GMR

KLM8G2FE3B-B001 CHANGE CID TO 90014A483847326404030001331E51F2

KLM8G1WEMB-B031

THGBMFG7C2LBAIL ok 16gb

KLMAG4FE4B-B002 ok 16gb

THGBMFG8C4LBAIR 32g ok

KMVTU000LM-B503 16G ok CID: 90014A483847326404030001331E51F2

KLMAG2GEND-B031 CID: 90014A483847326404030001331E51F3

HONOR 3C LITE(holly u19) (MT6582V)(MT6323GA)

H9TP18A8JDMC-16gb

KMK8X000VM-B412

KMK8U000VM-B410 ok change cid to H4G1D

KMK7X000VM-B314 8G ok CID: 1501004B3858564D4206F924C60BB12A

che2-ul00:

SDIN8DE1-8G

Acsend P2 6011(Hi3620)(Hi6451BGC)(BQ24192H)

SDIN7DP4-16G

ALE-L21(HI6220)(Hi6553)(Hi6561)

KMR310001M-B611 16G

KMQ310013B-B419 16G

KMQ310013M-B419 16GB CID: 150100523832314D4200FF58C6ECB147

H9TQ17A8JTMC

B417 not power

Y560 u02 (MT6582V) v2.1 (MT6323GA)

KMK8X000VM-B412 16G ok

v2.0

KMK7X000VM-B314

y560 u02 spd sc7731G

H9TQ64A8GTMC

b316 ok

b315 cid; 90014A483847316505074E7AA534B358

Y560 l02 l01 Qualcomm

KMQ72000SM-B316

S10-231u

KMK8X000VM-B412

H9TP18A8JDMC-16gb

S10-201u(Hi6421GFC)(BQ24161)

SDIN7DP4-16G

vns l21(p9 lite)(HI6250)(HI6522-222)

KMQE10013M-B318 ok

KMQ310013M-B419 ok

TYE0HH231659RA ok

H9TQ17ABJTMC ok

H9TQ17ABJTAC

P10 lite(was-lx1)

SDINADF4-32G

tit-al00-u02

H9TQ17ABJTMC

KMQ31000SM-B417 CID: 90014A484147326505009E66F2D4316C

KMQ310013M-B419 16GB

kiw-l21:

KMRE1000BM-B512

KMQ310013B-B419

KMQ310013M-B419

H9TQ17ABJTMC

G7-L11

H9TQ18A8JTMC

KMR8X0001M-B608

KMR310001M-B611 ok

G7-l01(MSM8916)(PM8916)

H9TQ18A8JTMC

KMR8X0001M-B608

KMR310001M-B611 ok

MIA-L11

H9TQ26ADFTMC 32G

Nova 3(Hi3670)(Hi6422-Hi6421)(Hi6523)

THGLF2G8J4LBATR 32G UFS

Nova 3i(Kirin710)(Hi6555-Hi6422)(Hi6521)

KLMDG4UCTA-B041 128G

SDINBDA4-128G

Nova 4(Hi3670)(Hi6422-Hi6421)(Hi6523)

THGLF2G8J4LBATR 32G UFS

Nova 4e(Hi6260)(Hi6422-Hi6555)(Hi6523)

H9HP16AECMMD 128G

BAC-L21 (nova 2 plus)

SDINADF4-64G

Nova 5i(HIi6260)(HI655-HI6422)(BQ25601)

KLUDG4U1EA-B0C1 UFS

Nova Plus(MLA-L11)

KMRX1000BM-B614 32G

cam-l21 mt6572

H9TQ17ABJTAC

KE4CN2L2HA5A2A

cam-l21(Hi6220)(Hi6561-Hi6553)

H9TQ17ABJTBC

H9TQ17ABJTMC

cun-u29(MT6582v)(MT6323GA)

KMFN10012M-B214 8G

KMFNX0012M-B214 8G depend on preloader

KMF720012M-B214 8G ok

H9TQ64A8GTMC 8G

KMF820012M-B305 16GB CID: 150100464E31324D42002910E4B231C2

TYD0GH121661RA ok

H9TQ17ABJTMC 16g ok

b315 stay on logo

cro-l22:

KMFNX0012M-B214

Rio-l01

KMR21000BM-B809 32g

H9TQ26ADFTMC 32g

LDN-l21(y7 prime)(MSM8937)(PMI8940)(PM8937)

H9TQ27ADFTMC 32G

DRA-LX2(Huawei Y5 Lite)

KMFE60012M-B214 16G

DRA-LX2(Huawei Y5 Lite)

KMQE60013M-B318 16G

LDN-TL10(y7 prime)

KMR21000BM-B809 32G

DUB-lX1(y7 2019)

H9TQ27ADFTMC 32G

KMGD6001BM-B421 32GB+3Gb

AQM-LX1(Y8P)

KLMDG4UCTB-B041 128G

JKM-LX2, LX1(y9 2019)

KLMCG4JETD-B041 64G OK

JZ023 64G

SDINADF4-64G OK

JKM-LX5(y9 2019)

H9HP52ACPMAD

STK-L21(Y9 Prime 2019)(Hi6260-Hi6555)(BQ25601)

KLMCG2KCTA-B041 64G

P10(Hi3660)(Hi6422-Hi6421)(Hi6523)

THGLF2G8J4LBATR 32G UFS

P10 Plus(Hi3660)(Hi6422-Hi6421)(Hi6523)

THGLF2G8J4LBATR 32G UFS

P20(Hi3660)(Hi6421-Hi6422)(Hi6523)

THGLF2G8J4LBATR 32G UFS

P20 Lite(ANE-LX1)

JZ023

SDINADF4-64G

P20 Pro(Hi3670)(Hi6421-Hi6423)(BQ25870)

THGBF7G9L4LBATR 64G UFS

P30 Pro(Hi3680)(Hi6421-Hi6422)(1879C1)

KLUFG8R1EM-B0C1 512G UFS

Enjoy 9 Plus(Hi6260)(Hi655-Hi6422)(BQ25601)

H9HP16AECMMD 128G

Enjoy 10(Kirin710)(Hi6422-Hi6562)(BQ25601)

H26T87001CMR 128G

Enjoy 10 Plus(Hi6260)(Hi6422-Hi6562)

KLUDG4U1EA-B0C1 UFS

HONOR 2(HI6421GFC)(BQ241610

TY90GH131451RC

HONOR 3X(G750-U10, T00)(MT6592V)(MT6322GA)

H26M42003GMR

KLM8G2FE3B-B001

KLM8G1GEAC-B001 ok

KLM8G1WEMB-B031

KLMAG2GEND-B031 16G ok

KML7U000HM-B505 chnge cid 1501004D3847324642083403C122817A

THGBM5G6A2JBAIR ok

HONOR 4C(chm-u01)(HI6220)(HI6553)(HI6522)

KLM8G1GEND-B031 8G

KLM8G1WEMB-B031 8G

KLM8G2FE3B-B001 8G CID: 15010038474E443352062DE4B66931DF

SDIN8DE1-8G

THGBMBG6D1KBAIL

HONOR 4X(che1-l04)(MSM8916)(PM8916)

SDIN8DE1-8G

HONOR 4X(che2-l11)(HI6220)(HI6553)(HI6561)

SDIN8DE1-8G

KLM8G1WEMB-B031 8G

KLM8G2FE3B-B001 16G

KLMAG2GEAC-B031 16G

HONOR 6(H60-L04)(KIRIN920)(HI6421)(BQ24192H)

THGBMAG7A2JBAIR

kLMAG2GEAC-B002

KLMAG2GEAC-B001

KLMBG4GEND-B031 32GB

KMV3W000LM-B310 CID B002 OK

Honor 6 plus(KIRIN925)(HI6561)(BQ24192H)

THGBMBG8D4KBAIR

Honor 6C(MSM8937)(PM8937)(PMI8952)

KMQ7X000SA-B315 8G

Honor 6X (BLN-L21)(HI6250)(HI6555)(HI6422)

TYR0IH331667RB 32G

H9TQ26ADFTAC 32G

Honor 7(PLK-UL100)(KIRIN935)(HI6561)(BQ25892)

THGBMBG7D2KBAIL 16G

Honor 7A DUA-L22(MT6739)(MT6357)(BQ24157A)

H9TQ65A8GTMC

Honor 7A AUM-L29

H9TQ17ABJTMC

H9TQ17ABJTBC

Honor 7A PRO(MSM8937)(PM8940)

H9TQ18ABJTMC

Honor 7C LND-L29

JZ050 32G

Honor 7X(HI6250)(HI6555)(HI6422)

H26M78208CMR 64G

HONOR 8(frd-l09)(HI3650)(HI6422)(BQ25892)

KLMBG2JENB-B041 32G

HONOR 8C(BKK-lX2)(Snapdragon 632 SDM632)

H9TQ27ADFTMC 32G

KMRC10014M-B809 64GB+4Gb ok

KMGD6001BM-B421 32GB+3Gb ok

KMGX6001BM-B514 32GB+3Gb ok

HONOR 8S(KSA-LX1)

H9TQ27ADJTMC 32G

Honor 8X (JSN-L22)(KIRIN710)(HI6555)(BQ25601)

KLMCG2KCTA-B041 64G

THGBMHT0C8LBAIG 128G

Honor 8X (KSA-LX1)

H9TQ27ADJTMC 32G

Honor 8X MAX (SDM660)(PM660)(PM660L)

KMDH6001DM-B422 64G

honor 9 (HI3660)(HI6422)(HI6523)

H26M78208CMR 64G

honor 9 lite(LLD-AL10)

H9TQ27ADFTMC 32G

H9TQ26ADFTBC 32G

KMGD6001BM-B421 32G

Honor 9X(HI6280)(HI6555)(HI6422)

KLUDG4U1EA-B0C1 UFS

Honor 10(HI3670)(HI6422)(HI6523)

KLUCG4J1ED-B0C1 64G UFS

Honor 10 Lite HRY-LX1(HI6260)(HI6555)(BQ25601)

H26M74002HMR 64G

Honor 20i(HI6260)(HI6422)(BQ25601)

KM3H6001CA-B515 64G

Honor PLAY(HI3670)(HI6422)(HI6523)

THGLF2G8J4LBATR 32G UFS

Honor PLAY 3(HI6260)(HI6562)(HI6422)

H26M74002HMR 64G

Honor MAGIC 2 (HI3680)(HI6422)(BQ25970)

KLUDG4U1EA-B0C1 UFS

Honor NOTE 10(HI3670)(HI6422)(HI6421)

THGLF2G8J4LBATR 32G UFS

cun-l21

H9TQ64A8GTMC

KMQ7X000SA-B315 ok

LUA-U22

H9TQ64A8GTMC

LUA-L21 LUA-L23 LUA-L02 Y3II (MT6735M)

H9TQ18ABJTMC

H9TQ64A8GTMC

KMFN10012M-B214 CID: 90014A48384731650507542264647167

KMQ7X000SA-B315 ok

ATH-UL01

H9TQ17A8JTMC

PRA-LA1

KMRE1000BM-B512 16G

H9TQ17ADFTAC 16G

JZ011 micron

FIG-LA1 p smart

KMR8X0001M-B608

POT-LX1 P smart 2019

H26M74002HMR 64G

MRD-LX1F

KMQD60013M-B318 32G

H9TQ27ADJTMC 32G

MAR-LX1M

SDINBDA4-128G

H26T87001CMR 128G

MYA-L22(MT6737V)

H9TQ17ABJTBC

KMQE10013M-B318

BGO-DL09

KMR310001M-B611

TRT-L21

SDADL2BP-32G

KMR31000BA-B614 16G


SAMSUNG

g7102(PM8226)

KLM8G1WEMB-B031

KLM8G2FE3B-B001 ok

SDIN7DU2-8G

KLMBG4GEND-B031 32GB

g130h :

KMN5X000ZM-B209

G160N(MSM8917)(PM8937)(SM5703a)

KMQ310013B-B419 16G

G165N(MSM8917)(PM8937)(SM5703a)

KMQ310013B-B419 16G

g313h ,hz

KMN5X000ZM-B209

H9TP32A4GDCC

G313HU

KMK5X000YM-B314

G316H/HU:

H9TP32A4GDCC

g350e:

KMN5X000ZM-B209

H9TP32A4GDDC

KMKJS000VM-B309 ok

KMN5U000ZM-B203 ok

g355h :

KMK5X000YM-B314

KMKJS000VM-B309 ok

g360H:

KMQNW000SM-B316

KMQN10006B-B318 ok

KMQ7X000SA-B315 ok

b214 not power

g361H:

KMQN1000SM-B316 8GB

KMQ72000SM-B316 8gb

G390F(EXYNOS7570)(S2MU106X01)

KMQ310013B-B419 16G

G398FN(EXYNOS7884)(S2MU106X01)

KLMBG2JETD-B041 32G

g530h (MSM8216 MSM8916)(RT5033)

KMQ72000SM-B316

KMQN1000SM-B316

KMQ31000SM-B417 16G

KMQNW000SM-B316 8G

H9TQ64A8GTMC

MT29TZZZ8D5BKFAH-125 WT Micron

JY941 8G

g531h

KMQN1000SM-B316

KMFN10012M-B214

KMQ72000SM-B316

MT29TZZZ8D5BKFAH-125 W Micron

G531F

H9TQ65A8GTMC

g532g(MT6737V)(MT6328V)(MU005X02)

H9TQ64AAETAC

KMQN10006B-B318

KMQN10006M-b318

G532f(MT6737V)(MT6328V)(MU005X02)

H9TQ64AAETAC

KMQN10006B-B318 8GB

KMQN10006M-b318 8gb

B611 CHANGE CID OK

G532M

KMQ310006B-B419 16G

KMQE60013M-B318 16G

KMQN10006B-B318 8G

N7000 :

KMVYL000LM-B503

N7100 :

KMV3W000LM-B310

KMVTU000LM-B503

N900 :

TY90LH151636RA

L744141351KDD

KMV2W000LM-B506

N9005 :

KLMBG4GEAC-B001 32gb

THGBMBG8D4KBAIR 32g

N910 :

THGBMBG7D2KBAIL

N920X(EXYNOS7420)(S2MPB02)(MAX77833)

THGLF2G8J4LBATR 32G UFS

N920F, N920C, N920P(EXYNOS7420)(S2MPS15A0)(MAX77833)

KLUBG4G1BD-E0B2 32G UFS

THGLF2G8J4LBATD 32G UFS

N9208(EXYNOS7420)(S2MPB02)(MAX77833)

KLUBG4G1BD-E0B2 UFS

N7502 :

THGBMBG7D2KBAIL 16gb

KMVTU000LM-B503

N950F(EXYNOS8895M)(MAX77865S)

KLUCG4J1ED-B0C1 64G UFS

THGAF4G9N4LBAIR 64G UFS

N960F(EXYNOS9810)(MAX77705F)

KLUDG4U1EA-B0C1 UFS

N9600, N960U(SDM845)(PM845)(MAX77705F)

KLUDG4U1EA-B0C1 UFS

N975F(EXYNOS9825)(S2MPS19)(S2MPB02)

KLUEG8UHDB-C2D1 256G UFS

N9760(SM8150)(PM8150)(MAX77705F)

KLUEG8UHDB-C2D1 256G UFS

G800F

THGBMBG7D2KBAIL

G887F, G8870(SDM710)(PM670A)(SM5705Q)

KM2V7001CM-B706 128G UFS

G900h :

TY90HH131647RA

KMV3W000LM-B310

G900F

KLM8G1WEMB-BO31

KLMBG4GEAC-B001

G930F,FD(EXYNOS8890)(S2MPB02(MAX77854)

H28U64222MMR UFS

THGBF7G8K4LBATR UFS

KLUBG4G1CE-B0B1 32G UFS

G9300(MSM8996)(PM8996)

KLUBG4G1CE-B0B1 32G UFS

G935F,FD(EXYNOS8890)(S2MPB02(MAX77854)

THGBF7G8K4LBATR UFS

H28U64222MMR UFS

KLUBG4G1CE-B0B1 32G UFS

THGAF4G9N4LBAIR 64G UFS ok

G950F(EXYNOS8895M)(MAX77865S)

KLUCG4J1ED-B0C1 64G UFS

G955F(EXYNOS8895)(MAX77865S)

KLUCG4J1ED-B0C1 64G UFS

G955U,D(MSM8998)(PM8998)(SM5720)

THGAF4G9N4LBAIR 64G UFS

G960F(EXYNOS9810)(S2MPB02)(MAX77705F)

THGAF8G9T43BAIR 64G UFS

G960U(SDM845)(PM845)(PM8005)(S2MPB02):

THGAF8G9T43BAIR 64G UFS

G965F(EXYNOS9810)(S2MPB02)(MAX77705F)

KLUCG2K1EA-B0C1 64G UFS

G965U(SDM845)(PM845)(MAX77705F)

THGAF4G9N4LBAIR 64G UFS

G970N(EXYNOS9820)(S2MPS19)(MAX77705C)

KLUDG4U1EA-B0C1 128G UFS

G9700(SM8150)(S2MPB02)(MAX77705F)

KLUFG8R1EM-B0C1 512G UFS

G973F, D(SM8150)(PM8150)(MAX77705C)

KLUFG8R1EM-B0C1 512G UFS

G973U:

THGAF8TOT43BAIR 128G UFS

G975U(SM8150)(S2MPB02)(MAX77705F)

KLUFG8R1EM-B0C1 512G UFS

G5520 :

KMQ310013B-B419

G570f(Exynos7570)(s2mpu06)(SM5504)

KMQ310013B-B419

KMQ310013M-B419

KMRX1000BM-b614

H9TQ17ABJTBC

KMQ820013M-B419 stay on logo

KMQE60013M-B318 ok

KMQE10013M-B318 ok

G600f(MSM8916)(PM8916)(SM5703)

KMQN10006M-b318 8G

G610f(EXYNOS7870)(S2MU0005X02)

KLMAG1JENB-B031 16G

KLMAG1JENB-B041 16G

KLMBG4GEND-B031 32GB

G611f(EXYNOS7870)(S2MU005X03)

KLMCG2KETM-B041 64G

THGBMFG8C2LBAIL 32G

G615f(MT6757V)(MT6355W)(S2MU005X03)

KMRX10014M-B614

I9000 :

SDIN5C2-8G

I9003

KLM8G1WEM8-B011

I9023 :

SDIN4C2-16G

i9100 :

KMVYL000LM-B503

I9070 :

SDIN5C2-8G

SDIN7DU2-8G

I9082 :

KLM8G1WE4A-A001 8G

KLM8G2FE3B-B001 8G

KLMAG1JENB-B031 16G

KLM8G1WEMB-B031

KLMAG2GE4A-A001 16G ok

I8160

SDIN5D2-4G

KLM4G1YEM0-B012

I8190 :

KLM8G2FE3B-B001

sidn7du2-8g

I8552

KMK5U000VM-B309

I9150, I9152

KLM8G1WE4A-A001 16G

I9500 :

KMV3W000LM-B310

i9505 :

KLMAG4FEAB-B002

I9300 :

KMVTU000LM-B503

KMVYL000LM-B503

THGBMBG7D2KBAIL

TY90HH131625RA

i9300i(PM8226):

THGBMBG7D2KBAIL

i9301i

KLMAG2GEAC-B002

THGBMBG7D2KBAIL

i747m :

KLMAG4FE4B-B002

i747 :

THGBM5G7A2JBAIR

kLMAG2GEAC-B002 ok

i9305 :

KMVYL000LM-B503

KLMAG4FE4B-B002

i9200 :

KLM8G2FE3B-B001

SDIN7DU2-8G

KLM8G1WEMB-B031

i9205 :

SDIN7DU2-8G

KLM8G1WEMB-B031

KLM8G2FE3B-B001

I8200 :

SDIN7DP2-8G

B001

i8262 :

SDIN7DU2-8G

KML7U000HM-B505

KML7X000HM-B507

i9060 :

KMK7X000VM-B314

i9060i (SC7730s)(SC2723S)

KMQN1000SM-B316

KMQ7X000SA B315 ok

i9190 :

SDIN7DU2-8G

KLM8G2FE3B-B001 ok

i9192 :

SDIN7DU2-8G

KLM8G2FE3B-B001 ok

n5100 :

KLMAG2GE4A-A001

KLMAG2GE2A-A001

A002 ok

KLMAG2GEAC-B002

THGBMBG7D2KBAIL

KLMBG4GEAC-B001 32G

N8000:

KLMAG4FEJA-A002

P1000

SDIN4C2-16G

p3100 :

KLMAG4FEJA-A002

KMVYL000LM-B503 ok

KLM8G2FE3B-B001

SDIN7DU2-8G

p5100 :

KLMAG2GE4A-A001

KLMAG4FEJA-A002

p5200

THGBMBG7D2KBAIL 16G

p580(EXYNO7870)(SM5703A)

KLMAG1JENB-B031 16G

P6200 :

KLMAG4FEJA-A003 16G

P7500 :

KLMAG4FEJA-A002 16G

p601 :

KLMBG4GEAC-B001

T331

THGBMBG7D2KBAIL 16G

T325

THGBMBG7D2KBAIL 16G

T110

H26M42003GMR 8G

t111

sidn7du2-8g

b001 ok

t116

THGBMBG6D1KBAIL

T210

KLM8G1WE4A-A001

T2100

KLMAG2GEAC-B001

T211

KLMAG2WE4A-A002

T2110

KLMAG2GEAC-B001

t231

THGBMBG6D1KBAIL

KMVTU000LM-B503 ok

t280

THGBMFG6C1LBAIL

t285(SC9830i)(SC2723m)(SM5504)(SM5701)

THGBMFG6C1LBAIL

KLMAG1JETD-B041

KLMAG2WEMB-B031

T295 (SDM429 001-AB) (PM439-0VV)

KMQX60013A-B419 32G

T310

KMV3W000LM-B310

KLMAG2GE4A-A001

T311

KMVTU000LM-B503

T525

KMV3W000LM-B310

THGBMBG7D2KBAIL

T530

THGBMBG7D2KBAIL

T585(EXYNOS7870)(SM5703A)

KLMAG1JENB-B031 16G

T560 T561

SDIN9DS2-8G

THGBMFG6C1LBAIL

KLMAG2GEND-b031 16G

T719

THGBMFG8C2LBAIL 32G

S5282

KMJS000WA-B409

S5312

KMN5X000FB-B209

S7580

KMK5X000YM-B314

S757BL(EXYNOS7870)(S2MPU05X01)(S2MPU0005X03)

KLMBG2JETD-B041 32G

S6310

KM5S000WM-B409

s7582

KMK5X000VM-B314

s7262

KMN5U000ZM-B203

KMN5X000ZM-B209

S7270

KMK5U000VM-B309

S7272

KMK5U00VM-B309

j700h

THGBMFG7C2LBAIL

KLMAG1JENB-B031

KLMBG2JENB-B031 32G

KLMAG1JETD-B041

KLMBG2JETD-B041 32G

j700f

THGBMFG7C2LBAIL

KLMAG1JENB-B031

KLMBG2JENB-B031 32G

KLMAG1JETD-B041

KLMBG2JETD-B041 32G

j701f :

KLMAG1JETD-B041

KLMBG2JETD-B041 32G

KLMAG1JENB-B031

KLMBG2JENB-B031 32G

j710f(EXYNOS7870)(S2MPU005)

THGBFG7C2LBAIL

THGBMFG7C1LBAIL

KLMAG1JENB-B031

KLMAG1JENB-B041

j720f(EXYNOS7884)(S2MU005X03)

KLMBG2JETD-B041 32G

j727(MSM8953)(PM8953)

KMQ310013B-B419 16G

j737T(EXYNOS7870)(S2MPU05X01)S2MU0005X03)

KLMBG2JETD-B041 32G

j810g :

KMRH60014A-B614 64g

j810F(SDM450)(PM8953)(SM5708)

KMGX6001BM-B514 32G

j400f(EXYNOS7570)(S2MPU06X01)(SM5504)

KMQX60013M-B419 32G

KMQE60013M-B318 16G ok

j410F,G(MSM8917)(PM8937)(S2MU0005X03)

KMFE60012M-B214 16G RPMB16

j415GN,F,N,G,FN(MSM8917)(PM8937)(S2MU0005X03)

KMGX6001BM-B514 32G

KMQX60013M-B419 32G

KMQE60013M-B318 16G

j500H(MSM8216)

KMQN10006M-b318

H9TQ64AAETMC 8G

H9TQ64A8GTMC 8G 8G OK

KMQE10013M-B318 16G OK

KMQ820013M-B419 16G OK

j500f(MSM8916)

KMQN10006M-b318

H9TQ64AAETMC 8G

H9TQ64A8GTMC 8G 8G OK

KMQE10013M-B318 16G OK

KMQ820013M-B419 16G OK

j600f , g(EXYNOS7870)(S2MU005X03)

KLMBG2JETD-B041 32G

j610f, FN(MSM8917)(PM8937)(S2MU0005X03)

KMGX6001BM-B514 32GB+3Gb

KMRH60014A-B614 64GB+4Gb

j100H(SC7727S)(SC2723S)(SM5504)

H9TP32A4GDDC

b309 ok

j100f :

H9TQ64A8GTMC

J105H J105B(SC8830)(SC7727SE)(RT9532L)

KMFNX0007M-B214

KMQN1000SM-B316

H9TQ64A8GTMC

J105F (SC9830i)(SC2723M)(SM5504)

KMFN10012A-B214 8G

KMFN10012M-B214 8G

j106h,b(SC2723SE)

H9TQ64A8GTAC

b316 reboot on logo

KMQN10006B-B318 ok

KMFN10012M-B214 CID GTMC OK

j106f(SC9830I)(SC2723M)(SM5504)

H9TQ64A8GTAC

H9TQ64A8GTMC

KMF720012M-B214 CID: 90014A483847346192A217DB04DBA11B

J110G

KMF310012M-B305 16G

H9TQ32A6BTMC

j110h(SC7727ST)(SC2723E)(SM5504)

KMNJ2000ZM-B207

H9TP32A4GDDC

KMKJS00VM-B309

j111f(SC9830I)(SC2723M)(SM5504)

KMFN10012M-B214

KMFN10012A-B214

j120H(SC7727SE)(SM5504)(SM5701)

KMFN10012M-B214 8g

j120f, M(EXYNOS3475)(S2MU005X01)

KMFN10012A-B214 8G

KMFN10012M-B214 8G

j110f

Kmfj20007m-b214 4G

H9TQ32A6BTMC 4G

KMFN10012M-B214 ok

KMFNX0012M-B214 ok

j200h(SC7730SI)(SC2723E)(SM5504)

H9TQ64A8GTMC

TYD0GH121661RA ok

KMFNX0012M-B214 ok

KMFN10012M-B214 cid; 90014A483847347421013314B46892D2

b318 stay on logo

b316 stay on logo

j200f(EXYNOS3475)(S2MPU04)(SM5703A)

H9TQ64A8GTAC

KMFN10012A-B214

j200GU :

H9TQ64A8GTAC

KMFN10012M-B214 cid; 90014A483847347492010A64F023531C

j210F(SC9830I)(SC2723M)(SM5701)

KMQN10006B-B318

j250f(MSM8917)(PM8937)(SM5703A)

KMQE60006M-B318

j260f(EXYNOS7570)(S2MPU06)(SM5504)

KMQE60006M-B318

j510f(MSM8916)(PM8916)(SM5703A)

H9TQ17ABJTBC 16g

KMQ310013B-B419 16g

KMQ310006M-B417 16g

j5108(MSM8916)(PM8916)(SM5703A)

KMQ310013M-B419 16G

j530f(EXYNOS7870)(S2MU005X03)

KLMAG1JETD-B041 16G

KLMBG2JETD-B041 32G

j730f :

KLMAG1JETD-B041

A013G/ A01 Core:

KMQX60013A-B419 32G

A022 / A02:

KMGX6001BA-B514 32G

A105F, FN, G, M(EXYNOS7884)(S2MU005X03)

KLMBG2JETD-B041 RPMB4 32G ok

KLMBG2JENB-B041 32G ok

A107F(MT6762V-AMHH)(MT6357)(BQ24157A)

KMQD60013M-B318 32G

KMQX60013M-B419 32G

A115F(SDM450)(PM893)(PMI632)

KMQD60013M-B318 32G

A125F(MT6765V)(MT6357CRV)(SM5714)(ET9553M)

KMDP6001DA-B425 64G

JZ186 64G

A202F(EXYNOS7884)(S2MU106X01)

KLMBG2JETD-B041 32G

A205F(EXYNOS7884)(S2MU106X01)

KLMCG8GEND-B041

KLMBG2JETD-B041 RPMB16 32G

A207F(SDM450)(PM8953)(PMI632):

KMGD6001BM-B421 32G

A217F(EXYNOS3830 XG0)(S2MU106X01):

KMDH6001DM-B422 64G

KMDH6001DA-B422 64G

A226B:

KMDP6001DA-B425 64G

A260F(EXYNOS7870)(S2MU005X03)

KLMAG1JETD-B041 16G

A300h

KMQ310006M-B417 16G

A300F:

KMQ31000SM-B417 16G

A305F:

KLMCG2UCTA-B041 64G

A305N, GT, J (EXYNOS7904)(S2MU106X01)

KLMBG2JETD-B041 32G

A3051 (A40S) (EXYNOS7904)(S2MU106X01)

KLMBG2JETD-B041 32G

A307FN(EXYNOS7904)(S2MU106X01)

KLMCG2UCTA-B041 64G

KLMBG2JETD-B041 32G

A310f(EXYNOS7580)(S2MPU03A)(S2MU003)

KLMAG1JENB-B031 16G

KLMBG2JENB-B041 32G

A315f

KMDV6001DM-B620 128G

A320f(EXYNOS7870)(S2MU004X-C)

KLMAG1JENB-B031 16G

A405FN(EXYNOS7904)(S2MU106X01)

KLMBG2JETD-B041 32G

KLMCG2UCTA-B041 64G

A500f

KMR310001M-B611

KMQ310006M-B417

A500H :

KMQ310013M-B419

KMR310001M-b611

A505F(EXYNOS9610)

KLUDG4U1EA-B0C1 128G ufs

A505FN(EXYNOS9610)

KLUCG2K1EA-B0C1 64G UFS

A507FN(EXYNOS9611)(S2MU004X-C)

KLUCG4J1ED-B0C1 64G UFS

A510F(EXYNOS7580)(S2MPU03)(SM5705)

THGBMFG7C2LBAIL

A515F(EXYNOS9611)( S2MPU09X01-6330)(S537)(S2MU0004X-C)

KLUCG4J1ED-B0C1 64G UFS

u11a-b0c1

JZ144 64G UFS

A526f(SM7225)(S2MU0004X-C)

KM8V8001JM-B813 128G UFS

A520f(EXYNOS7880)(PM6350/PM6150A)(SM5714)(ET9553M)

KLMBG2JENB-B041 32G

A530f(EXYNOS7885)(S2MU005X03)

KLMBG2JETD-B041 32G RPMB16 OK

KLMCG2KCTA-B041 64G

KLMBG2JENB-B041 32G

KLMCG2KETM-B041 64G

A600F :

KLMBG2JETD-B041 32G

KLMCG2KCTA-B041 64G

A605FN(SDM450)(PM8953)(SM5708)

KMGX6001BM-514 32G

KMRH60014A-B614 64G

A6060(SDM6150)(PM6150)

KM3H6001CA-B515 64G

A700h

KMR310001M-B611

A700f

THGBMBG7C2KBAIL

A705F, FN(SM6150)(PM6150A)

KM2V7001CM-B706 128G UFS

A720f(EXYNOS7880)(S2MU004X-C)

KLMBG2JENB-B041 32G

KLMBG2JETD-B041 32G

A730f(EXYNOS7885)(S2MU0004X-C)

KLMBG2JETD-B041 32G

KLMCG2KETM-B041 64G

A750F, FN(EXYNOS7885)(S2MU0005X03)

KLMDG4UCTA-B041 128G

A805F(SDM7150)(PM7150)(PM7150A)

KM8V7001JA-B813 128G UFS

A810F(EXYNOS7420)(S2MPB02)(S2MPS15A1)

KLUBG4G1BE-E0B1 32G UFS

A9000(MSM8976)(PM8956)(PM8004)(SM5705)

THGBMFG9C2LBAIL

A910F(MSM8976)(PM8956)(PM8004)(SM5705)

THGBMFG9C2LBAIL

A920f(SDM660)(PM660)(SM5705Q)

KM2V7001CM-B706 UFS

E500F

KMQ310006M-B417

F900F(SM8150)(PM8150)(MAX77705F)

KLUFG8RHDA B2D1 512G UFS

g920F,FD,I:

KLUBG4G1BD-E0B1 UFS

KLUBG4G1BD-E0B2 UFS

G925F

KLUBG4G1BD-E0B1 UFS

KLUBG4G1BD-E0B2 UFS

G928X, C(EXYNOS7420)(S2MPB02)(MAX77833)

THGLF2G8J4LBATD 32G UFS

KLUBG4G1BD-E0B2 32G UFS

SCV31 S6 Edge

KLUCG8G1BD-E0B1 32G UFS

A710F(EXYNOS7580)(S2MPU03)(SM5705)

THGBMBG7D2KBAIL

A715F(SDM7150)(PM7150)(S2MU106X01)

KM2V7001CM-B706 UFS

JZ152 128G UFS

A7100(MSM8939)(PM8916)SM5705)

KMR31000BA-B614

A800f,i(EXYNOS5433)(S2MPS13B2)(SM5703)

KMR2W0009M-A803

T805 (galaxy tab s)

KMV3W000LM-B310

KLMAG2GEAC-B001

THGBMBG7D2KBAIL

THGBMFG7C2LBAIL

T989

KMKYL000VM-B603

J3110(MSM8916)(PM8916)(SM5703A)

KMQ310013M-B419

J3119S(MSM8916)(PM8916)(SM5703A)

KMQ310013M-B419

J320h , j320f(SC9830I)(SM5504)(SM5701)

KMQN10006M-B318

KMQN10006B-B318

J320P(MSM8916)(SM5703)

KMQ310006A-B419

J330FN(EXYNOS7570)(S2MPU06X01)

KMQE60013M-B318

J3300(MSM8917)(PM8937)(SM5703A)

KMRX1000BM-B614 32G

M105F(EXYNOS7870)(S2MU005X03)

KLMBG2JETD-B041 32G

M205F(EXYNOS7904)

SDINBDA4-64G

SDINBDG4-32G

M205N,G,FN(EXYNOS7904)

SDINBDG4-32G

M305F(EXYNOS7904)(S2MU106X01)

KLMBG2JETD-B041 32G

M305G(EXYNOS7904)(S2MU106X01)

KLMBG2JETD-B041 32G

M307F(EXYNOS9611)(S2MPU09X01-6330)(S537)(S2MU004X-C)

KLUCG4J1ED-B0C1 64G UFS

M405F(SDM6150)(PM6150)(PM6150A)

KM3V6001CM-B705

N910f/G:

KMR210008M-A805

N915f ,j:

KMR210008M-A805

N910C :

KMR21000AM-A805

c5000(MSM8952)(PM8952)(DA9155)(SM5705)

KMRX1000BM-B614 32gb

C5010 :

KMRC10014M-B809 64G

C7000 :

KMRC10014M-B809 64G

KMRX10014M-B614 32G


HTC

sensation xe

H9TP33A6ADMC

desire 626G:

KMQ72000SM-B316

desire 616(MT6592V):

H9TP32A8JDAC ok

H9TP32A8JDBC ok

KMK5X000VM-B314

b410 8g ok

KMKJS000VM-b309 ok cid: 90014A4834473164040501A1E34D5138

desire 626G:

H9TQ64A8GTMC

b318 ok change cid

KMQ72000SM-B316

KMQ7X000SA-B315 ok

desire 320 mt6582:

KMK7X000VM-B314

Desire 500:

H9TP32A8JDAC ok

KMKJS000VM-B309 ok 4gb

KMKUS000VM-B410 ok 8gb

Desire 600:

KMKUS000VM-B410

H9TP65A8JDMC

desire 610:

SDIN8DE2-8G

KLMAG2WEMB-B031

KLM8G2FE3B-B001

desire 700(SC8735S):

KMKJS000VM-B309 OK

KMK7U000VM-B309 8G

H9TP65A8JDAC

KMKUS000VM-B410 8G

desire 728x, 728W(MT6753V):

KMQ310006A-B419

KMR820001M-B609

DESIRE 820s, 820TS, 820US(MT6752V):

H9TQ17A8GTMC

H9TQ17ABJTMC

KMQ82000SM-B418

KMR820001M-B609 16G

D820, D820pi(mt6592)

H9TQ17A8GTMC

KMQ310013M-b419 CID: 150100523832314D4200FF58C6ECB147

D820TS :(mt6752)

H9TQ17ABJTMC

KMQ310013M-B419 cid ok

KMQ31000SM-B417 cid ok

KMQ310006A-B419 error 2004 in flash

KMQ310006M-B417 error 4001 in flash

KMF820012M-B305 error 2004

DESIRE 820n:

h26m52103fmr

desire 820t(a51ul)

KLMAG2WEMB-B031

KLMAG2GEAC-B001 16G

Desire 820(A51_DTUL)

KLMAG2WEMB-B031

Desire 830(A51cml_dtul)(MT6753v)

KMR21000BM-B809

Desire v(t328w):

H9DP32A4JJAC

KMSJS000KM-B308

KMSJS000KA-B308

Desire one(MSM8960)

H26M42002GMR

desire 826w:(msm8939)

H26M52103FMR 16g

Klmbg4gend-b031 32g

b001 16g

B041 32g stay on logo

KMV3W000LM-B310

KMVTU000LM-B503

desire 816g, 816h mt6592:

KMQ7X000SA-B315 8G

KMQN10006M-b318 cid b315

KMQ8X000SA-B414

desire 620(mt6592)

KMQ7X000SA-B315 8G

desire 816q mt6752:

H9TQ17ABJTMC

desire 816w:

SDIN8DE2-8G

H26M41103HPR 8g

KLM8G2FE3B-B001 8g

THGBM5G7A2JBAIR 16g

Desire 200

KMSJS000KM-B308

H9DP32A4JJBC

Desire 300:

KMSJS000KM-B308

KMSJS000KA-B308

Desire 310:

H9TP32A8JDBC

KMN5U000ZM-B203

B309 ok cid: 90014A4834473164040307EF64EC5188

KMK5X000VM-B314 4G OK

KMK7X000VM-B314 8G CID: 90014A48344731640401CD61C4237174

Desire 530

H9TQ17AAETAC

T326e Desire SV

H26M42003GMR

KMSJS000KA-B308

H9DP32A4JJA

one max:

SDIN7DP4-16G

THGBMFG8C4LBAIR 32g

TY90LH151636RA

htc M8

H26M54003EMR 16G

one m8s (0PKV100)

H9TQ17ABJTMC

htc M10

SDINADF4-32G

htc one

KLMBG4GE2A-A001

desire 516w:

KMKJS000VM-B309

desire 828(a51bml)

KMR21000BM-B609

desire 828W(MT6753V-WTAHHAH)

KMR820001M-B609

desire 830u

KMR21000BM-B809

M9U:

H26M64103EMR

KLMBG4GEND-B031 32G

X9U:

H26M64103EMR

E9+ (A55-ML):

KLMBG4GEND-B031 32G

U ULTRA

H28U74301AMR 64G UFS

KLUCG4J1CB-B0B1 64G UFS

U Play

KMRC10014M-B809 64G


SONY

c2305(MT6589WK)

H9TP32A8JDAC

KMN5X000ZM-B209

KMK5W000VM-B312

KMKJS000VM-B309 ok 2m 2m EMMC CID: 90014A4834473164048602A3C8517150

C6603

KLMAG2GE2A-A001-16g

THGBM5G7B2JBAIM-16g

c6902

KLMAG2GEAC-B001 16gb

C6903

THGBMGB7D2KLBAIL

D2533 -c3

KLM8G1GEAC-B001

c5302

KLM8G2FE3B-B001

c2105 :

KLM8G1GEAC B001

xperia t2

THGBM5G6A2JBAIR

St26i :

KMSJS00KA-B308

C2005

SDIN7DP2-4G

THGBMAG5A1JBAIR

xperia u:

SDIN5C2-8G

D2502(c3)

KLM8G1GEAC B001

mt27 :

KLM8G2FE3B-B001

E2305

H9TP17A8JDAC

KMK7U000VM-B309

E2333 :

KMR310001M-B611

H9TQ17ABJTMC

e5333

KMR310001M-B611

H9TQ17ABJTMC

E6833 z5:

THGBMFG8 C 4 LBAIR

D2005

KMN5X000ZM-B209

H9TP17A8JDAC

D2203

THGBMAG51JBAIR

d2302 :

THGBM5G6A2JBAIR 8gb

KLM8G1GEAC-B001

d5103

SDIN7DP2-8G.

KLM8G1GEAC-B001

D5322

THGBMAG51JBAIR

KLM8G1GEAC-B001

d6503

THGBMBG7D2KBAIL 16gb

KLM8G1GEAC-B001

lt26i :

THGBM4G8D4GBAIE

F3212

H9TQ17ADFTAC

e5333

H9TQ17ABJTMC


Lenovo

s820:

H9TP32A8JDAC

H9TP32A8JDBC

b309 ok cid 90014A4834473164040501A1E34D5138

Tab2 A10-70L

KMR820001M-B609 16G

a1000

KMFN10012M-B214 cid: 150100463732324D420076BFD4BBC22E

a3000 :

H9TP17A8JDAC 16g ok

kmk3u000vm-b410 16g ok change cid to kjs000vm(scatter)

kmkus000vm-b410 8g

KMK5U000VM-B309 4g ok

KMK8X000VM-B412 stay on logo

kmk8u000vm-b410 ok change cid to kjs000vm

A3300

KMK7X000VM-B314

KMK8U000VM-B410 cid: 1501004B385530304D0C0BC61E1B811C

KMK7U000VM-B309 8g cid:1501004B385530304D0C0BC61E1B811C

A3500 :

KMK8X000VM-B412 ok

KMK8U000VM-B410 cid K8U00M ok (scatter)

KMK7U000VM-B309 8GB

KMK7X000VM-B314 8GB

H9TP18A8JDMC 16gb

A3500-FL

KMK7X000VM-B314

a5500 :(MT8382VH)(MT6323GA)

KMK8X000VM-B412

H9TP18A8JDMC 16gb

KMK7X000VM-B314 8G CID: 1501004B3858564D4206F924C60BB12A

A5000E :

KMK8U000VM-B410

A7600H :

KMK8X000VM-B412

TB2 A7-30HC

H9TQ64ABGTMC

KMQ7X000SA-B315 8G ok

KMF820012M-B305

KMF720012M-B214

KMQ8X000SA-B414 16G OK

TB2 A7-30GC(MT8382V)(BQ24296M)(MT6323GA)

H9TQ64ABGTMC

KMF820012M-B305

TB3-730M, TB3-730X:

H9TQ17ABJTMC 16G

KMF820012M-B305 16G

KMFE60012M-B214 16G

TB-7104f (E7)

H9TQ64A8GTDC 8G

H9TQ64A8GTMC 8G ok

TB-7304i:

H9TQ17ABJTBC 16G

TB-7304N(MT8735V-WDAHHHH)

TB-8504x:

H9TQ17ABJTBC 16G

TB3-850M

KMQ820013M-B419

KMF820012M-B305 ok cid: 150100463832324D420059C46816C392

KMQ310013M-B419 error 2004

TB3-710i(MT8321A)(MT6350V)(BQ24296M)

KMF820012M-B305

KMFE10012M-B214

H9TQ64A8GTMC 8G ok

b315 stay on logo

TB3-710f:

KLM8G1WEPD-B031

B001 8G OK

B6000 :

KMK8U000VM-B410

KMK8X000VM-B412

s50000

KMK3U000VM-410

s6000H :

H9TP17A8JDAC

KMK5U000VM-b309

A8-50LC

KMF820012M-B305 16g change cid

KMQ8X000SA-B414 16g

YOGA Tablet 2-830L

KLMAG2WEMB-B031

Vibe X2

KLMBG4WEBC-B031

Vibe SHOT(MSM8936)(PM8916)(MAX77819)

H9TQ26ADFTMC

S920(MT6589WK)(MT6320GA)

H9TP32A8JDAC

KMKJS000VM-B309

PB1-730M:

KMF820012M-B305

PB1-750M:

KMF820012M-B305

KMQ82000SM-B418

KMQ820013M-B419 16G OK

PB1-770M:

KMQ4Z0013M-B809 32G

H9TQ26ADFTAC

A6000

KMQ7X000SA-B315

H9TQ64A8GTMC

A7000a

KMR7X0001M-B511

KMQNW000SM-B316

A7010a48

KMR31000BA-B614

A916

KMK7X000VM

A369i

KMN5U000ZM-B203

A388t

KMN5X000ZM-B209

A526

H9TP32A8JDBC

KMKJS000VM-B309 cid: hynix

K900(Z2580)(B5072C0)(BQ24192H)

KLMAG2GE4A-A001

H26M64003DQR/32GB

K910

THGBM5G7B2JBAIM

THGBMBG7D2KBAIL

KLMAG2GEAC-B001

K30-t(MSM8916)(PM8916)

KMQ8X000SA-B414

K860

KLM8GG2FE3B-B001

K920

KLMBG4GEAC

K50-T5

KMR820001M-B609

A2010-a

KMQ7X000SA-B315

KMQ72000SM-B316

S880

32A4JJAC Skhynix

S920

KMK7U000VM-B309

KMKJS00VM-B309

S660

KMK7X000VM-B314

S90-A

KMR4Z0001A-B803

S930(MT6582V)(MT6323GA)

KMKJS000VM-B309

H9TP65A8JDAC

S860

KMIU8000MA

S856

SDIN8DE2-8GB

S850

KMK8X000VM

S820e

KMK5U000YM

S810t

KMK7U00VM-B309

S60-a

KMR7X0001M

P70-a

KMR820001M-B609

H9TQ17ABJTMC

K3 NOTE:(MT6752V)(MT6325V)(NCP1854)

KMR820001M-B609

Tab2 A10-70:(MT8732V)(MT6325V)(BQ24296M)

H9TQ17ABJTMC

Tab2 A10-30F ZA0C:(MSM8909)(PM8916)(SMB358S)

KMF820012M-B305

Golden Warrior NOTE8:(MT6752V)(MT6325V)

KMQ7X000SA-B315

Vibe Shot:(MSM8939)(MAX77819)(PM8916)

H9TQ26ADFTMC

Tab S8 LTE S8-50L:(PMB9923)(ROHM2610)(BQ24297)

KLMAG2WEMB-B031

Golden Warrior A8 (A808T):(MT6290MA)(MT6333P)(MT6322GA)

KMR8X0001M-B608

S90 Sisley (s90-t):(MSM8916)(PM8916)(BQ24296)

KMQ8X000SA-B414

K3(K30-T):(MSM8916)(PM8916)

KMQ8X000SA-B414

A3300-GV:(MT8382V)(MT6323GA)(BQ24196)

H9TP65A8JDAC

S5000-H:(MT8389WK)(MT6320GA)

KMK8U000VM-B410

Yoga Tablet 8 B6000(60044): (MT8389WK)(MT6320GA)

KMK8U000VM-B410 16G

Yoga Tablet 10 B8000:

KMK8U000VM-B410 16G

A820:(MT6589WMK)(MT6320GA)

KMKJS000VM-B309

Vibe Z K910:(MSM8974)(PM8941)

KLMAG2GEAC-B001

A3000-H:(MT8389WK)(MT6320GA)

KMK8U000VM-B410

Vibe X S960:(MT6589WK)(MT6320GA)

KMI8U000MA-B605

IDEA Tab A2107(A2-MB-H301):(MT6575A)(MT6329A)

KLMAG2GE4A-A001


LG

D335

Kmq7x000sa-b315 8G

KMQNW000SM-B316 ok cid: 1501005137585341420B7D47E44A71E6

D295(MSM8212)(PM8110)

H9TP32A8JDBC

H9TP32A8JDAC

KMKJS000VM-B309 4GB ok 1m 1m 512kb

KMK8U000VM-B410 ok

KMK5X000VM-B314

D221

KMN5U000ZM-B203

D285

H9TP32A4GDMCPR-KDM

KMK5U000VM-B309

D290

MT29PZZZ8D4BKFSK_18 WT

KMK5X000VM-B314

D320

H9TP32A4GDBC

d335

KMQ7X000SA-B315

kmq31000sm-b417 CID: 1501005137585341420BDA75C2D912E9

d405 L90

KLM8G1WEMB-B031

d856

H26M64002DQR 32g

D802 :

THGBMBG8D4KBAIR

H26M64002DQR

THGBMAG8A4JBA4R

E440

bH9TP32A4GDCC

b309 ok CID: 90014A4834473164040501A1E34D5138

E445

H9TP32A4GDCC

b309 ok CID: 90014A4834473164040501A1E34D5138

E455

H9TP32A4GDCC

b309 ok CID: 90014A4834473164040501A1E34D5138

E612

H9TP32A4GDCC

E615

KMSJS000KM-B308

SD5DH24A 4G

F750K X Power(MT6735V)

KMQE10013M-B318 16GB

F650L(MSM8916)(PM8916-0vv)

KMQ310013M-B419 16GB

F690i:

B419

KMR310001M-B611

D855(MSM8974 1AC)(PM8841)(PM8941)

SDIN9DW4-16G

THGBMFG8C4LBAIR 32g ok

KMVTU000LM-B503

SDIN9DW4-32G

dram:

SKhynix: H9CKNNNDATMT

Elpida: FA164A2PM-JD-F

H815(g4)

THGBMFG8C4LBAIR 32g ok

KMVTU000LM-B503

THGBMBG7D2KBAIL

THGBMFG8C4LBAIR

H818p(g4)

THGBMFG8C4LBAIR 32g

KMVTU000LM-B503

B031 b001 7du2 7dp4 B310

dram:

K3QF6F60AM-QGCF

H422

KMQ72000SM-B316

KMQ7X000SA-B315

H950

KLMBGAGEAC-B301

h324, h324t

KMFJ20007M-B214

KMFJW0007M-B212

h791

THGBMFG7C2LBAIL-16G

THGBMFG8C4LBAIR 32g

H959 :

KLMBG4GEND-B031

h955

KLM8G1GEND-B031

h960a :

THGBMFG8C4LBAIR

D160 :

H9TP32A4GDDC

b309 ok change cid to 90014A4834473164040501A1E34D5138 rom1:3728mb

d170 :

H9TP32A4GDCC

D325

H9TP32A8JDBC ok

KMKJS000VM-B309 ok

kmk5x000vm-b314 8GB

KMK5X000YM-B314 4G ok

D380

H9TP32A8JDBC rom1>3728mb

H9TP32A8JDAC rom1>3728mb

b410 ok

b309 ok

D618(MSM8926)

KLM8G1WEMB-B031

D686

H9TP65A8JDAC

KMKUS000VM-B410 OK 2M 2M 128K CID: 90014A4838473264040502A2D072D25C

KMK7U000VM-B309 CID: 90014A48384732640408D3EBCEFDC17E

b410 16G ok

D690:

KMQ7X000SA-B315

KMQ72000SM-B316 cid b315

D724

KLM8G1WEMB-B031

F320s

H26M64002DQR

F320s

THGBMAG8A4JBR

F510l

KLMAG2GEND-B031

ls751

H9TQ64A8GTMC

Ls990

THGBM5G8A4JBAIR/32GB

Ls991

THGBM5G8A4JBAIR/32GB

Ls980

H26M52002EQR

THGBMAG8A4JBA4R

H811

THGBM5G8A4JBAIR 32GB

ls996 :

Klmbg4gend-b031 32g

K130E :

KMF720012M-B214

k350z:

H9TQ64AAETMC

KMQN10006M-b318 ok

b315 stay on logo

H9TQ17ABJTMC 16g ok

k500dsz (x screen)

KMQE10013M-B318 16g

KMQ310013M-B419 16g

b417 not power

H9TQ17ABJTMC

k520dy :

jy932

H9TQ17ABJTMC

KMR310001M-B611

m400dy :

KMQE10013M-B318

H9TQ17ABJTMC ok

k430dsy(MT6753V)(MT6328V)(SM5107)

KMQE10013M-B318

KMQ310013M-B419

k5800dsz:

KMQ310013M-B419

k580ds :

KMR310001M-B611

K220DS

jy932

KMQE10013M-B318

K200DS (X-Style)

H9TQ17AAETAC

GS290

K522H1HACB-B060

P768 (L90)

H26M31002GPR

KLM8G2FE3B-B001 ok

P715

SD5DH26A-4G

KMJ5U000WA-B409

h502f :

KMQ72000SM-B316

KMQN10006M-b318 change cid to b316

KMQ7X000SA-B315

h540

KMQ72000SM-B316

KMQ7X000SA-B315

v400

THGBMBG6D1KBAIL

KMVTU000LM-B503

SDIN7DU2

V500

THGBM5G7A2JBAIR

KLMAG1JETD-B041 16G

H900 :

SDINADF4-64g

H990DS:

H28U74301AMR ufs

X210:

KMF720012M-B214

X230:

KMFNX0012M-B214

M250:

H9TQ17ABJTBC

M320:

KMQE10013M-B318

H9TQ17ABJTMC

V20:

UFS H28U74301AMR 64G

V10(H962)(VS995T):(MSM8992)(PMI8994)(SMB1350)

UFS H28U74301AMR 64G

LG Q6:

H9TQ26ADFTBC 32G


ASUS

ME372CG k00E :

KLM8G2FE3B-B001

KLM8G1GEND-B031

KMVTU000LM-B503 16G

k00s :

SDIN7DU2-8G

KLM8G1WEMB-B031

KLM8G2FE3B-B001

k00z

SDIN7DU2-8G

KLM8G1WEMB-B031

KLM8G2FE3B-B001

k012 :

H26M42003GMR

b001 8g ok

k0W(ME172V):

H26M52002EQR

KMVYL000LM-B503

asus selfie-z00ud

H9TQ17ADFTMC

kmr31000ba-b614

zenfone2-z00ad

H26M78103CCR 64gb

KLMCG8GEND-B031 64G

K00B:

H26M52002EQR 16g

K00z:

SDIN7DU2-8G

k004:

H26M42002GMR

x013d(zb551kl):

H26M52208FPR-16g

x014d:

08EMCP08-NL2DM327 kingeston

H9TP65A8JDMC

Zenfone Live ZB501KL

KLMAG1JENB-B041 16G

zenfone ZE500KL Z00LD:

H9TQ17A8JTMC

KMQ310013B-B419 16G

P001/Z170MG(P01Y):

KMQN1000SM-B316 cid b315

H9TQ17A8GTMC

P024 Z380kl:

H9TQ17ABJTMC

KMR340001M-B611

k019 :

H26M41103HPR

KLMAG2GEAC-B031 16G

k01A :

H26M31003GMR

KLM8G2FE3B-B001 8G

zenfone 3 Max ZC553K

KMR4Z0001M-B802

zenfone 4/A400CG

H26M41103HPR

zenfone 5/A500CG

KMVTU000LM-B503

zenfone 5/A501CG

KMSJS000KA-B308

zenfone 5/A501CG

KMJJS000WM-B409 4G

zenfone 6/A600CG

KMV3W000LM-B310

zenfone K009

KE4CN5B6A

zenfone ZC520TL

H9TQ17ABJTAC

zenfone ZE500KG

H9TQ64ABJTMC

zenfone ZE551ML

H26M42003GMR

KLMCG8GEND-B031

zenfone 4S/T00Q

KMVTU000LM-B503

A500KL T00P

KLMBG4GEND-B031 32GB OK

H26M41103HPR 8GB

zenfone K017(ME170C)

H26M42003GMR

ME172v:

H26M52002EQR

Fonepad7

H26M52002EQR


Xiaomi

Mi 1S(MSM8660)(PM8901)(PM8058)

SDIN9DW4-16G

Mi 2A(MSM8230AB)(PM8921)

THGBM5G7A2JBAIR

Mi 2S(APQ8064T)(PM8921)(PM8821)

SDIN7DU2-16G

Mi A1

KMRH60014M-B614 64G

Mi A2 Lite(Redmi 6 Pro)(MSM8953)(PM8953)(PMI8952)

H9TQ17ABJTMC 16G

Mi A3(SM6125)(PM6125)(PMI632)

KM5V7001DM-B621 128G UFS

Mi 10 PRO CMI(SM8250)(PMX55-PM8250)(BQ25970)

KMR21000BM-B809

Mi 3(SC8803)(MAX77665A)

SDIN8DE4-16G

Mi 3S Prime

KMR21000BM-B809

Mi 5S(MSM8996)(PM8996-PMI8996)(SMB1351)

KLUDG8J1CB-C0B1 128GUFS

Mi 5S PLUS(MSM8996)(PM8996)(SMB1351)

KLUDG8J1CB-C0B1 128G UFS

Mi 5 Plus(MSM8953)(PM8953)(PMI8952)

H9TQ17ABJTMC 16G

Mi 8 Lite(SDM660)(PM660L)(SMB1355)

H9HP52AECMMD 64G

Mi Max(MSM8956)(PM8956)(PMI8956)

KLMBG2JENB-B041 32G

Mi Play(Lotus)(MT6765V)

SDADA4CR-64G

Redmi 2(MSM8916)(PM8916)(SMB1360)

KMQN1000SM-B316

KMQ7X000SA-B315

THGBMFG7C1LBAIL

JZ049

Redmi S2

JZ050 32G

Redmi 3

KMQ310013M-B419

Redmi 3S(PM8937)

MT29TZZZ5D6YKFAH-125 WT Micron

KMQ310013M-B419

KMQ10013m-b419

Redmi 7A

H9TQ17ABJTCC 16G

Mi 4(MSM8274AC)(PM8941)(PM8841)

KMQE10013M-B318

Mi 4C(MSM8992)(PM8994)(PMI8994)

THGBMFG7C2LBAIL

Mi 4i(MSM8939)(PM8916)

KMR310001M-B611 16G

KMQ310013M-B419 16G

Mi 4S(MSM8992)(PM8994)(PMI8994)

THGBMFG9C4LBAIR

Mi Note(MSM8974AC)(PM8941)(SMB1357)

SDIN9DW4-16G

Redmi 5

KMQE10013M-B318

Redmi 4A

KMQE10013M-B318

Redmi 5A(MSM8917-2AA)(PM8937-0vv)

KMQE60013M-B318

Redmi K30 Pro(SM8250)(PM8150B-PMX55)(BQ25970)

KLUDG4UHDB B2D1 128G UFS

Redmi Note(MT6592V)(MT6322GA)(MT6333P)

H26M42003GMR 8G

Redmi Note 2(MT6795)(MT6331P)(MT6332P)

THGBMFG7C2LBAIL

Redmi Note 3(MT6795)(MT6331P)(MT6332P)

THGBMFG7C2LBAIL

Redmi Note 3 Pro(MSM8976)(PMI8952-PM8004)(SMB1351)

THGBMFG7C2LBAIL

Redmi Note 5A(MSM8917)(BQ25601)(PM8937-0VV)

JZ008 16G

H9TQ17ABJTBC

KMQ820013M-B419

KMQE10013M-B318

Redmi Note 5 Pro

KMDH6001DM-B442 64g

H9HQ22AFAMMD

Redmi Note 6 Pro(Tulip)(SDM636)

SDADA4CR-64G

JZ053

KMDH6001DM-B422 64G

H9HP52AECMMD 64G

Redmi Note 7 Pro

KM3V6001CM-B705

Redmi Note 8

JZ103 128G

Redmi Note 8A(SDM439)(PMI632 902-002)

H9TQ27ADFTMC 32G

Redmi Note 8 Pro(MT6785-ZAMSH)(MT6359VKP-MT6360P)(SMB1351)

KM2V8001CM-B707 128G UFS

JZ151 128G UFS

Redmi Note 9(MT6769V/CZ)(MT6358W)(SMB1351)

KMDP6001DA-B425 64G

Redmi Note 9 Pro(SM6250)(PM6150L/PM6250)(SMB1395)

KMDP6001DA-B425 64G

JC158 64G

Redmi Note 9s(SM7125)(PM6250-PM6150L)

KM2V8001CM-B707 128G UFS

Redmi 8(SDM439)(PMI632)(PM439)(ET9552)

H9TQ53ACLTMC 64G

JZ168

Redmi NOTE 8t (SM6125 200-AA)(PM6125-PMI632)(ET9552)

H9HP52ACPMAD 64G

Redmi 6A

H9TQ17ABJTCC

H9TQ27ADFTMC 32G

Redmi 10X 5G(MT6873)(MT6360MP)(BQ25970)

KLUDG4UHDB-B2D1 128G UFS

Redmi 10X 4G(mt6769v)(mt6358w)

H9HP52ACPMMD 64G

Redmi 4x

KMQE10013M-B314

Redmi Go M1903C3GG (tiare)(MSM8917)

KMFN60012M-B214

Redmi Y1 (MSM8940)(PM8940)(BQ25601)

KMGD6001BM-B421

mi 5

THGLF2G9J8LBATR 64GB UFS

mi 5x

H9TQ52ACLTMC 64g

mi5 pro:

THGLF2G9J8LBATR 64gb ufs

KLUBG4G1CE-B0B1 32g ufs

MI8 SE:

KM3H6001CA-B515 64G

H9HP52AECMMD 64G

note 4/4x(MT6797)(MT6351V)(BQ24196)

H26M78208CMR 64G

KLMCG4JENB-B041 64G

note 4/4x(MSM8953)

KMRX1000BM-B614 32gb

H9TQ26ADFTAC

POCO F2 pro(SM8250)(PM8150-PMX55)(BQ25970)

JZ151 128G UFS

KLUDG4UHDB B2D1 128G UFS

POCO X2 pro(SDM7150)(PM7150)(SMB1390)

KM2V7001CM-B706 UFS

POCO X3 (SM6115 200-AA)

KM5C7001DM-B622 64G UFS

H9HQ53AECMMD 64G UFS

POCO M3

H9HQ15ACPMBD


Nokia

nokia xl RM-1030:

KMJ5X000WM-B413

Lumia 950 XL RM-1116

H26M64103EMR 32g

Nokia 1 ta-1047(MT6737V)

KMFN60012M-B214

TA-1043 Nokia 6.1

JZ018 32G

Nokia 5 ta-1053

H9TQ17ABJTBC 16G

KMQE10013M-B318 16G

Nokia 2 ta-1029(MSM8909)

KMFN60012M-B214

H9TQ64A8GTCC 8G

nokia 3 ta-1032(mt6737)

KMQE10013M-B318

H9TQ17ABJTBC

nokia 3.2 ta-1164

KMGP6001BM-B514

nokia 6 ta-1021

H9TQ26ADFTBC 32g

Rm-1013

H9TP32A8JDDC

Lumia 925

KLMAG2WE4-A001

SDIN4C2-16G

TA-1116 nokia 6.1 Plus

SDADA4CR-64G

H9HP52ACPMMD 64G


 Alcatel

TA-1188 Nokia 2.2

NCEMASLD-32G

Alcatel

Ot5020d

KMK5X000YM-B314

Ot5020d

KMK5U000VM-B309

Ot995

SDIN5D2-2G

Ot8008D

KMK8U000VM-B312

Ot995

KMKJS000VM-B309

Ot995

SD7DP28C-4G

Ot7041D

KMK5X000YM-B314

GDCC ok

KMKJS000VM-B309 ok cid: 90014A483447316404860FA34DF1A05E

Ot7040T

H9TP32A4GDBCPR-KGM

Ot7040T

KMK5X000YM-B314


CAT

cat S60:

H9TQ26ADFTMC 32G

Power & Charge IC:

358S = T211 = HTC D626N (A32EUL) = HTC D626S (A32EWHL) = I9152 = T531 = T331

8767A01 = T310

9280A = I8262D = S6312 = S7562 = S5830I = I8262

A500G = A700H = T231

AB8500M = I9070 = I8160 = I8530

AB8505 = I8190

BCM59039C1 = S5301 = S5303

BCM59054A1IUB1G = S7580 = S7582 = I9152 = I9060 = G313HU = S7270 = S7272

BCM59056B01UB1G = I9105P = I9082 = I9100G

BQ24157B = I8552

BQ24158 = LENOVO A606

BQ24259 = TECNO L8 LITE = TECNO K9 = TECNO WX4

BQ24260 = I9205

BQ24296M = TECNO J8 = TECNO L8 = HTC D728W (A50CML-DTUL) = TECNO L8 PLUS

BQ25892 = PHANTOM 6 PLUS = HUAWEI MATE 8 (NXT-L29)

BQ25896 = HTC X10U (E66-DUGL) = HTC DESIRE 10 PRO (A56DJ_PRO_DUGL)

D2041 = S5300 = S6802

D2083 = S6810P = S6810

D2153 = S7275

G5308W = G530F = HTC D820 (A51-DTUL) = LENOVO A6000 = J510FN = A500F =

HI6402 = HUAWEI MATE 8 (NXT-L29)

HI6421 = HUAWEI MT7-TL10 = HUAWEI MATE 8 (NXT-L29) = HUAWEI HONOR 6 (H60-L04)

HI6422 = HONOR 8 LITE (PRA-LA1)

HI6522 = HUAWEI P9 LITE (VNS-L31) = P8 LITE (ALE-L21) = HONOR 8 LITE (PRA-LA1) = HUAWEI GR5 2017 (BLL-L21)

HI6551 = HUAWEI P7-L00

HI6553 = HUAWEI P8 LITE (ALE-L21)

HI6555 = HONOR 8 LITE (PRA-LA1) = HUAWEI GR5 2017 (BLL-L21)

HI6561 = HUAWEI ALE-L21 = HUAWEI HONOR 6 (H60-L04)

HTC ONE E8 (MEC-DUGL) = HTC ONE E8 (MEC-UL) = HTC M910N = SONY C6903

HUAWEI Y511-U30

J500H = E700F = HTC D826Y (A52-DTUL) = J500F = Y635-L02 = SAMSUNG A7000 = A700FD = A300H = A500G = A700H = G360FY = J500FN

M812 = SAMSUNG TAP T211

MAX77686 = I9300

MAX77686G = N7100 = I317

MAX77693 = N7100 = I9300 = I317 = N7105 = T310 = T311

MAX77705 = G960F

MAX77803 = I9515 = I9505 = I9500 = I9205 = I9200

MAX77804 = N7505 = N9005 = N900 = N750 = G906S = T365

MAX77804K = G900P = G900F

MAX77826 = G900P = G900F = G850F

MAX77833 = N920C = N9208 = N920F

MAX77843 = G920F = G920I

MAX77843 = N910C = N910P = N915F = N915G

MAX77854 = G935F = G930F

MAX77865 = G950F = G955F = N950F

MAX77888 = T705

MAX8986 = S5360 = S5570 = S6102

MAX8997 = I9100 = N7000

MAX8998 = I9000

MAX98505 = G925F = G925I

MAX98506BEWV = G935F 4A80 = HUAWEI MT7-TL10

MT6320GA = SONY C2305

MT6322GA = HTC D620G

MT6323GA = HUAWEI LUA-U22 = HUAWEI Y600-U20 = HTC 526G = LENOVO A319 = HUAWEI Y330-U01 = HUAWEI Y360-U61 = HUAWEI HOL-U19 = LENOVO A369I = HUAWEI Y221-U22 = HUAWEI Y520-U22 = HTC D310U = HTC D816W = INNJOO NOTE = TECNO Y2 = LENOVO A606 = HUAWEI G730-U10 = TECNO L6 = HUAWEI TIT-U02 = LENOVO A5000 = HTC D820pi (MTK) =

MT6325V = SONY E5333 = HTC D820 (MTK) = SONY E2033

MT6326V = TECNO C9

MT6328V = SAMSUNG G532F = TECNO J8 = TECNO C8 = TECNO W5 = HUAWEI

MT6331P = HTC X9U (E56ML-DTUL)

MT6332P = HTC X9U (E56ML-DTUL)

MT6350V = TECNO W3 = TECNO WX3 = TECNO L8 = TECNO W5 LITE = TECNO W4S = TECNO L9 Plus = TECNO L5 = TECNO W2 = ITEL S12 = TECNO L8 LITE = TECNO K7 = LENOVO A1010A20 = TECNO K9 = TECNO W4 = TECNO WX4 = ITEL P51 = HUAWEI CRO-U00 = TECNO L8 PLUS

MT6351V = SONY F3213 = TECNO PHANTOM 6 PLUS = HTC X10U (E66-DUGL) = HTC DESIRE 10 PRO (A56DJ_PRO_DUGL)

MT6353V = TECNO CX

MT6357V = HUAWEI Y5 PRIME (DRA-LX2)

MYA-L22 = LENOVO A2010-A = LG K43 = = NOKIA 3 (TA 1032) = HUAWEI CRO-L22 = HTC D728W (A50CML-DTUL) = LENOVO P1MA40 = HUAWEI CUNL21

PM3535B = I8190 = I8190M

PM8018 = I545 = HTC M7-UL = I9505 = HTC ONE MAX = I317

PM8019 = N910P

PM8029 = SAMSUNG I8262D = S6312 = S7562 = HUAWEI U8825D = HTC 608T = g600 = I8262 = I8552 = NOKIA XL

PM8038 = SONY C2005

PM8058 = SONY LT26ii = I8150

PM8084 = G906S

PM8110 = HUAWEI Y625-U32 = HUAWEI Y530-U00 = ALCATEL 7040N

PM820 = I8200 = T111 = T230 = T231

PM8226 = G7102 = HTC A5-DUG = I9300I = I9301I

PM8821 = I9515 = HTC M7-UL = I9505

PM8841 = HTC M8 = SONY D6503 = SONY D6616 = SONY D6633 = N9005 = HTC ONE E8 (MEC-DUGL) = HTC ONE E8 (MEC-UL) = HTC M910N = SONY C6903

PM886 = G531F

PM8901 = SONY LT26ii

PM8909 = HTC D626N (A32EUL) = WIKO RAINBOW LITE 4G = HUAWEI SCLL21 (QUALCOMM) = HTC D626S (A32EWHL)

PM8916 = E700H = G530H = WIKO RIDGE 4G = A300FU = HUAWEI Y635-L21 =

PM8917 = SAMSUNG I545 = I9515 = I9505 = I9205 = I9200 = I9195 = I8730 = I9192

PM8921 = HTC ONE MAX = SONY C5303

PM8926 = SONY D2502 = HTC A5-UL = HTC D630N (A16-DWGL) = HTC A11- CHL = SONY S55T = SONY D5103 = SONY D5303 = SONY D2533 = SONY D5316 = SONY D2303 = G7105

PM8937 = LENOVO K53A48 = J250F

PM8940 = HUAWEI Y7 PRIME (TRT-L21A)

PM8941 = HTC ONE M8 = SONY D6503 = SONY D6616 = SONY D6633 = N9005 =

PM8952 = SAMSUNG C5000 = SAMSUNG G5700

PM8953 = SAMSUNG C7000

PM8956 = A910F

PMA8084 = N910P = N915F = N915G

PMC8974 = G900P = G900F

PMD9635 = N915F = N915G = G906S

PMI8952 = LENOVO K53A48

RT5033 = G530H = G355H = A500G = A700H = G5308W = G530F = A500F = A300FU = E700F

RT8973 = T230

S2MPA01 = N7505 = N750

S2MPB01 = N910P

S2MPB02 = G935F = G920F = G920I = G930F

S2MPS11 = I9500 = N900

S2MPS13 = N910C = A800i = G850F

S2MPS15 = N920F = G925F = G925i = G920F = G920i = N920C = N9208

S2MPS16 (S535) = G930F = G935F

S2MPS17 (S555) = G950F = G955F = N950F

S2MPS18 = G960F

S2MPU03 = J700F = J700H = A310F = A510FD = A710FD = G903F

S2MPU04 = J120G = J200F = J120F = J200G = J200GU

S2MPU05 (S515)= A320F = J510FZ = J530F = J710FN = J710F = G610F = J701F = G611F

S2MPU06 = G570F = J330F = J400F = J730F

S2MPU08 = A730F

S2MU003 = A310F = G903F

S2MU004 = A320F = A720F = A730F

S2MU005 = J710F = J120G = J120F = J510FZ = J530F = J710FN = J730F = G532F = G610F = G5700 = J701F = G611F

S525 = A720F = A520F

SC2713S = G355H

SC2723E = J110H = J200H = G361H = G318HZ = G531H

SC2723M = J320F = J111F = J106F = J320H = J210F

SC2723S = J100H = I9060I = T113 = G360H = T116NU

SM5414 = T231

SM5502 = G530F = A500F = I9301I = SAMSUNG A7000 = A700FD = A300H = i9060

SM5504 = J200H = J110H = J100H = G531H = J111F = I9060I = G360H = G318HZ = G570F = G531F = E700H = J106F = E700F = J320H = A310F = J120H = J330F = TAB SAMSUNG T113 = G361H = G360FY = J210F = J400F = T116NU

SM5701 = J100H = G361H = G531H = J320F = J111F = J110H = J200H = I9060I = G360H = G318HZ = J106F = J320H = J120H = J210F

SM5703 = J500H = J700F = A800I= J700H = J250F = J200G = J200GU = J500FN = J500F = J200F =J510FN

SM5705 = A510F = A510FD = A910F = A710FD = SAMSUNG C5000 = SAMSUNG C7000

SMB328 = T111 = T116NU = T230


WIFI IC

88W8777 = T111 = T230

88W8787 = T211 = I8200

88W8887S = T231

AR6005G = I8262D = I8552

ATHEROS 6005G = S6312 = S7562 = HUAWEI U8825D

BCM4329SKUBG = I8150

BCM4330FKFFBG = S5300 = S5360 = S5570 = S6802 = S6102

BCM4330FKUBG = SONY LT26ii

BCM4330HB2KUBG = I9070

BCM4330LB2KUBG = S7262 = G355H = S7580 = S7582 = S7270 = S7272 = S7275

BCM4330SB2KUBG = I8160

BCM4330XKUBG = I9060

BCM4334HKUBG = I8190 = I9152 = T310

BCM4334SKUBG = S5301 = S6810P = S6810 = I9082 = S5303 = HUAWEI MT7-TL10

BCM4334XKUBG = HUAWEI HONOR 6 (H60-L04)

BCM4335XKUBG = HTC M7-UL

BCM4339HKUBG = N7505 = N750 = G903F

BCM4339XKUBG = SONY D6503 = SONY D6616 = SONY D6633

BCM43438KUBG = J120G = J100H = G361H = G531H = J200F = J200H = G318HZ =

BCM4343SKUBG = J710F = G313HZ = G360H = G313HU = G350E = G130E

BCM43454HKUBG = A710FD = A510FD

BCM43455HKUBG = A800i = J530F = J730F

BCM43455XKUBG = HUAWEI MATE 8 (NXT-L29)

BCM4354KKUBG = T705

G610F = I9060I = J701F = J700F = J700H = A310F = G611F = J120F = T113 = J200G = J200GU = J510FZ = J710FN = T116NU

HI1101 = HUAWEI P8 LITE (ALE-L21)

HI1102 = HONOR 8 LITE (PRA-LA1) = HUAWEI GR5 2017 (BLL-L21)

MT6625LN = TECNO C9 = TECNO J8 = SAMSUNG G532F = SONY F3213 = SONY E5333 = TECNO C8 = TECNO W5 = HUAWEI MYA-L22 = LENOVO A2010-A = TECNO CX = HTC D820 (MTK) = LG K43 = NOKIA 3 (TA 1032) = HUAWEI CROL22 = HTC D728W (A50CML-DTUL) = LENOVO P1MA40 = HTC X10U (E66-DUGL) = HTC DESIRE 10 PRO (A56DJ_PRO_DUGL) = SONY E2033 = HUAWEI Y5 PRIME (DRA-LX2) = HUAWEI CUN-L21

MT6625N = HTC D620G = HTC D820pi (MTK)

MT6627N = HUAWEI LUA-U22 = HUAWEI Y600-U20 = HTC 526G = LENOVO A319 = HUAWEI Y330-U01 = HUAWEI Y360-u61 = HUAWEI HOL-U19 = LENOVO A369I = HUAWEI Y221-U22 = HUAWEI Y520-U22 = HTC D310U = HTC D816W = INNJOO NOTE = TECNO Y2 = LENOVO A606 = HUAWEI G730-U10 = TECNO L6 = HUAWEI TIT-U02 = LENOVO A5000 = HUAWEI Y511-U30

MT6628QP = SONY C2305

MT6631N = TECNO PHANTOM 6 PLUS

QCA9377 = A720F = A320F

S5N5C10B01 = J400F = J330F

SC2331S = J110H = J320F = J111F = J105H = J106H = J105B = J106F = J320H = J120H = J210F = J210F

SC2341AA = HUAWEI Y336-U02 = Y560-U02

SR2351C = ITEL A12 = ITEL P12 = ITEL IT1556 = LENOVO A1000 = ITEL IT1508 = ITEL IT1408

SWB = N900 = N9005

SWB-B85B = G920F = G925F = G920I = G925I

SWB-E32 = G950F = G955F

W8777-A0 = G531F

WCN2243 = HTC 608T = NOKIA XL

WCN3610 = HTC D626N (A32EUL) = WIKO RAINBOW LITE 4G = HUAWEI SCLL21 (QUALCOMM) = HTC D626S (A32EWHL)

WCN3615 = HUAWEI Y7 PRIME (TRT-L21A) = SAMSUNG G5700 = J250F

WCN3620 = E700H = G530H = SONY D2502 = HUAWEI Y625-U32 = HUAWEI Y530-U00 = ALCATEL 7040N = WIKO RIDGE 4G = A300FU = HUAWEI Y635-L21 = HTC A11-CHL = SONY S55T = G5308W = G530F = LENOVO A6000 = J510FN = J500H = SONY D2533 = E700F = J500F = Y635-L02 = A300H = G360FY = J500FN

WCN3660 = SONY C5303 = I8730 = I9192

WCN3660A = HTC A5-UL = G7102 = I9300I = I9301I = HTC ONE E8 (MEC-DUGL) = HTC ONE E8 (MEC-UL) = SONY D5103 = SONY D5303 = HTC M910N = I9195 = SONY C2005 = SONY D2303 = G7105 = T365

WCN3660B = HTC D820 (A51-DTUL) = A500F = HTC D826Y (A52-DTUL) = SAMSUNG C5000 = SAMSUNG C7000 = SAMSUNG A7000 = A700FD = A500G = A700H

WCN3680 = HTC ONE M8 = I9515 = HTC ONE MAX = I9205 = I9200 = SONY D5316 = SONY C6903

WCN3680B = A520F = A910F


RF & PF

115749-25 = J250F

391616 = G530H

77344-21 = HTC 608T

77351-32 = SONY D5303 = SONY LT26ii

77365-11 = G950F = G955F = N950F

77554-31 = I8262D = S7562 = I8262

77561-21 = J510FZ

77570-12 = SONY C2005

77573-11 = I9192

77573-21 = ALCATEL 7040N

77573-31 = G7102 = I9300I = I9301I

77582-11 = G350E

77584-11 = S6312 = HUAWEI Y330-U01 = I8552 = NOKIA XL

77585-11 = G313HZ = G361H = HUAWEI Y520-U22 = I9060I

77589-11 = J110H = G355H = SAMSUNG TAP T211 = G531H = J200H = G318HZ = J320H = J120H

77590-11 = SONY C2305 = HUAWEI Y600-U20 = LENOVO A369I = HUAWEI Y511-U30

77593-21 = HTC D310U

77604-11 = N7000

77604-31 = I9300

77615-11 = I9500 = N900

77621-11 = SONY E5333 = HTC D820 (MTK) = LENOVO A606 = SONY E2033

77621-31 = J320F = J111F = G532F = G531F = J106F = HTC X9U (E56ML-DTUL) = J210F

77622-15 = N7505

77629-13 = SONY D6503 = SONY D6616 = SONY D6633 = SONY S55T = SONY C6903

77629-21 = WIKO RIDGE 4G = SONY D5103 = SONY D2303

77629-51 = G900F

77633-11 = WIKO RAINBOW LITE 4G = J700F = A800I = HTC D826Y (A52-DTUL)

77641-21 = HUAWEI CUN-L21

77643-11 = SONY F3213 = TECNO J8 = TECNO W5 = = NOKIA 3 (TA 1032) = HTC D728W (A50CML-DTUL) = LENOVO P1MA40

77643-21 = HUAWEI Y7 PRIME (TRT-L21A) = LENOVO K53A48 = HONOR 8 LITE (PRA-LA1)

77643-31 = LG K43

77645-11 = TECNO CX = TECNO PHANTOM 6 PLUS

77646-12 = N915F = N915G

77648-11 = HUAWEI SCL-L21 (QUALCOMM)

77648-11A = HUAWEI GR5 2017 (BLL-L21)

77649-11 = SAMSUNG G5700 = SAMSUNG C5000

77651-21 = J710FN

77656-11 = J330F

77660-11 = HTC A16-DWGL(D630N)

77807-14 = A910F = G903F

77905-11 = TECNO L5

77910-11 = TECNO C9 = TECNO J8 = TECNO W5 = HUAWEI CUN-L21

77912-21 = J710F = G610F = G570F = J510FN = G611F = J710FN

77912-51 = HUAWEI MYA-L22 = TECNO CX = TECNO PHANTOM 6 PLUS

77916-11 = LENOVO A2010-A = NOKIA 3 (TA 1032) = HTC D728W (A50CMLDTUL) = LENOVO P1MA40

77916-21 = HUAWEI TRT-L21A = LENOVO K53A48 = HONOR 8 LITE (PRA-LA1)

77916-31 = LG K43

77927-11 = HTC X10U (E66-DUGL)

78041-15 = G925F = G925I = G920F

78042-15 = G920F = G920I

78048-12 = G935F

89161B = HUAWEI Y625-U32

89165B = J500H

A700H = I9192

ACPM 7051 = SONY C5303

ACPM 7500 = HTC ONE MAX = I317

ACPM 7600 = N9005

ACPM 7617 = N910P

ACPM 7700 = HTC M910N

ACPM 7717 = HTC D626N (A32EUL) = HTC D626S (A32EWHL)

ACPM 8817 = HUAWEI Y635-L21 = HUAWEI P8 lite (ALE-L21) = Y635-L02

AFEM 9010 = N9208

AFEM 9020 = G920F = G920I

AFEM 9025 = N920F = N920C = N9208

AFEM 9030 = G935F = G930F

AFEM 9040 = G935F = G930F

AFEM 9060 = G950F = G955F = N950F

AIROHA AP6608 = HUAWEI TIT-U02 = HUAWEI CRO-U00

AIROHA AP6684 = TECNO W3

AIROHA AP6690 = HTC 526G = TECNO W4S = TECNO W2 = LENOVO A1010A20 = TECNO W4

AIROHA AP6693 = HUAWEI LUA-U22 = HUAWEI Y360-U61 = HUAWEI HOLU19 = ITEL S12 = LENOVO A5000

AIROHA AP6712M-31 = HUAWEI CRO-L22

AIROHA AP6712M-51 = HUAWEI Y5 PRIME (DRA-LX2)

AM7808 = S7262

HI6361GFC = ALE-L21 = HUAWEI HONOR 6 (H60-L04)

HI6362 = HUAWEI MATE 8 (NXT-L29) = HUAWEI GR5 2017 (BLL-L21)

HS8225L = NOKIA TA-1030

HS8684CM = ITEL P12 = ITEL IT1556 = ITEL IT1508 = ITEL P51

HS8684E = TECNO K7

HS8692 = ITEL A12

HS8693 = TECNO C8

MT6165V = TECNO Y2

MT6166V = INNJOO NOTE = HUAWEI Y330-U01 = HUAWEI Y600-U20 = HTC D620G = TECNO L6 = HUAWEI TIT-U02 = LENOVO A5000 = HTC D820pi (MTK) = HUAWEI Y511-U30

MT6169V = SONY E5333 = TECNO W5 = HUAWEI MYA-L22 = LENOVO A2010-A = G532F = G532M = TECNO C8 = HTC D820 (MTK) = = NOKIA 3 (TA 1032) = HUAWEI CRO-L22 = HTC X9U (E56ML-DTUL) = HTC D728W (A50CML-DTUL) = LENOVO P1MA40 = SONY E2033 = HUAWEI CUN-L21

MT6176V = SONY F3213 = TECNO CX = TECNO PHANTOM 6 PLUS = HTC X10U (E66-DUGL) = HTC DESIRE 10 PRO (A56DJ_PRO_DUGL)

MT6177MV = HUAWEI Y5 PRIME (DRA-LX2)

RF3189 = I9105P

RF3225 = HUAWEI U8825D

RF3235 = J100H = J105H = G360H = J106H = J105B

RF3236 = HUAWEI Y530-U00

RF3240A = HUAWEI P7-L00 = HUAWEI MT7-TL10

RF3242 = S5360 = S5570

RF3270 = J700H = A300H = A700H

RF5216A = HUAWEI VNS-L31

RF5228 = HTC DESIRE 10 PRO (A56DJ_PRO_DUGL)

RF6261B = N7100 = N750

RF6277 = I8190 = I8530 = I9070 = I8160

RF7068 = T705

RF7188 = NOKIA 206

RF7196D = SAMSUNG B310E = NOKIA 225 = NOKIA 130 = NOKIA 215 = NOKIA 220

RF7198 = NOKIA 230 = NOKIA 105(RM_1133) = NOKIA 150 = NOKIA TA-1010 = SAMSUNG G130E = NOKIA 216 = NOKIA TA-1030 = NOKIA TA-1017 = NOKIA TA-1034

RF7250 = I9100G = T231

RF7388 = I9515 = I9505 = I9205

RF7458 = G900P

RF7459 = HTC D820 (A51-DTUL)

RF7459A = HTC A5-UL = G5308W = LENOVO A6000

RF7849 = T116NU

RF7907 = G7105

RF8095 = G850F

RF8096 = N910C

RF9830 = I9060 = I9082

RF9830A = I8200 = I9152

RF9831A = S7580 = S7582 = G313HU = S7270 = S7272

SC2663H = ITEL IT1408

SHANNON600 = G920F

SHANNON60308DM = A800I

SHANNON909 = J700H

SHANNON928 = G925F = G925I = G920F = A800I = G920I

SHANNON92B2P = A710FD

SHANNON933 = G903F

SHANNON935 = G935F = G930F

SHANNON955 = G950F

SHANNON965 = G960F

SKY13745-21 = J530F

SKY77629-13 = SONY D2502 = SONY D5303 = SONY D2533 = SONY D5316

SKY77630-11 = G7105 = T365

SKY78021-51 = HTC M8 = HTC ONE E8 (MEC-DUGL) = HTC ONE E8 (MEC-UL)

SKY78048-12 = G935F = G930F

SR1019S = S7262

SR3131 = IT1408 = Y560-U02

SR3532S = J110H = G361H = G531H = J200H = T116NU

SR3533S = J120H = J105B

SR3593S = J210F

TECNO Y2 = TECNO L8 LITE = TECNO K9 = TECNO WX4 = TECNO L8 PLUS

TQF9088 = S6810P = S6810

TQM6M9069 = S5300 = S5301 = S5303= S6802 = S6102

TQM6M9098 = HUAWEI G730-U10

TQM7M9023 = HTC M7-UL

VC7584-21 = HUAWEI Y221-U22 = INNJOO NOTE = Y560-U02

VC7584-51 = TECNO WX3 = TECNO L8 = TECNO W5 LITE = TECNO L9 Plus =

VC7590-21 = LENOVO A1000 = HTC D820pi (MTK)

VC7593-21 = HUAWEI Y336-U02 = HTC D816W = HTC D620G = TECNO L6

WTR1605L = I545 = I9515 = I9505 = WIKO RIDGE 4G = HUAWEI Y635-L21 = G5308W = G530F = HTC ONE MAX = HTC D820 (A51-DTUL) = I9205 = I317 = LENOVO A6000 = SONY C5303 = A500F = I9195 = SONY C6903 = A500G = I8730 = N7105

WTR1608L = Y635-L02

WTR1625L = HTC A5-UL = SONY D6503 = SONY D6616 = SONY D6633 = HTC A16-DWGL(D630N) = HTC A11-CHL = SONY S55T = HTC ONE E8 (MEC-DUGL) = HTC ONE E8 (MEC-UL) = SONY D5103 = SONY D5303 = N910P = SONY D2533 = G900P = SONY D5316 = HTC M910N = G900F = SONY D2303 = G7105 = T365

WTR2605 = HUAWEI Y625-U32 = G7102 = HUAWEI Y530-U00 = HTC A5-DUG = ALCATEL 7040N = I9300I = I9301I = G530H = J500H = SONY C2005 = A300H =

WTR2965 = SAMSUNG G5700 = SAMSUNG C5000 = J250F = A910F

WTR3925 = N915F = N915G = G906S

WTR4605 = E700H = HUAWEI SCL-L21 (QUALCOMM)

WTR4905 = HTC D626N (A32EUL) = J510FN = WIKO RAINBOW LITE 4G = E700F = HTC D826Y (A52-DTUL) = J500F = SAMSUNG A7000 = A700FD = HTC D626S (A32EWHL) = G360FY = J500FN

چگونه آیسی هارد مشابه گوشی را پیدا کنیم؟

با جستجوی مدل گوشی و یا شماره فنی آی سی در این لیست میتوانید سایر هاردهای سازگار با این مدل را براحتی پیدا کنید

چگونه حافظه داخلی (هارد گوشی) را ارتقاء دهیم؟

در این لیست مجموعه ای از آی سی هاردهای مشابه و سازگار با هرمدل گوشی در ظرفیت های مختلف مشخص شده است.

آیا امکان نصب هارد سامسونگی بجای سایر برندها رو گوشی وجود دارد؟

بله. در این لیست میتوانید سایر هاردهای سازگار با هرمدل گوشی را پیدا کنید.

دسته‌بندی آموزش ها بلاگ
اشتراک گذاری
مطالب مرتبط

6 پاسخ به “لیست آی سی های مشابه در گوشی های موبایل”

  1. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و سپاس فراوان برای زحمت جمع اوری این مجموعه بسیار بسیار ارزشمند که قطعاحاصل تلاش و تجربه بیشمار شما جناب مهندس بزرگوار هست که بی دریغ و بدون چشم داشت در اختیار همکاران این حوضه قرار دادید ارزوی سلامتی و موفقیت روز افزون برای جنبعالی و تیم پر تلاش شما انشالله ??

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت